Priser og tjenester

hva er en fremtidsfullmakt

Prisliste Trygg Fremtiden AS

  • En standard fremtidsfullmakt koster kr 3.500,- inkl. mva.
  • Gjensidig Fremtidsfullmakt inkludert  ektefelle kr 4.875,- inkl. mva.
  • Timepris utover standard produkter kr 990,-  inkl. mva.
  • Utvidet fremtidsfullmakt med testamentarisk innhold eller partner/samboer avtale. Pris på forespørsel.
  • Fullmakten  ferdigstilles  normalt i løpet av 7 arbeidsdager. Alle våre fullmakter og tjenester blir kvalitetssikret av jurist. (Cand.jur)

Vitnepåtegning

  • Vi kan være behjelpelig med vitnepåtegning etter nærmere avtale.

Oppbevaring av Fremtidsfullmakter

  • Det eksisterer per i dag ingen oppbevaringsløsning for fremtidsfullmakter, slik det gjør for testamenter. Statsforvalteren anbefaler at du oppbevarer den originale fremtidsfullmakten forsvarlig, for eksempel i en safe, våpenskap eller lignende.
  • Sikker oppbevaring i lukket/forseglet konvolutt i brannskap kr 300,- inkl. mva. 1 år. Deretter kr. 150,- inkl. mva. derpå følgende år.

Bestill online foredrag eller Webinar

Om dere er en vennegjeng eller en organisasjon, firma tilbyr vi å holde opp til 1 times presentasjon om Fremtidsfullmakt og/eller andre fullmakter. Kontakt oss så responderer vi raskt.

Andre fullmakter og tjenester

Standard /Vedvarende Fullmakt

En vedvarende fullmakt trer ikraft fra dens opprettelse slik at den først kan brukes som en vanlig fullmakt, og deretter går over til å fungere som en fremtidsfullmakt når vilkårene for fremtidsfullmaktens ikrafttredelelse er oppfylt.

Hvis du har signert en vedvarende fullmakt og ønsker at den en gang i fremtiden eventuelt også skal fungere som din fremtidsfullmakt, må fullmakten oppfylle formkravene til en fremtidsfullmakt. Standard fullmakten vil da kunne benyttes som alminnelig fullmakt frem til du eventuelt blir for syk eller dement til selv å ivareta dine interesser.

pris på fremtidsfullmakt
legal

Legalfullmakt

Nærstående til et familiemedlem som på grunn av demens eller annen skade eller sykdom ikke kan ta vare på økonomien sin kan gjøre vanlige dagligdagse økonomiske gjøremål på vegne av familiemedlemmet. Handlinger som kan gjøres innenfor ordningen er særlig betaling av regninger, å kjøpe erstatning for eiendeler som blir ødelagt eller utbrukt, betaling av skatter, å gi vanlige gaver av mindre størrelse ved bursdager, jul og liknende og dekning av vanlig forbruk. Hvis det skal gjøres større disposisjoner må det vanligvis opprettes vergemål. Det samme gjelder hvis familiemedlemmet trenger hjelp til ting som ikke handler om økonomi.

Vergemål

Vergemål er et frivillig hjelpetiltak for personer som på grunn av en skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse ikke kan ivareta interessene sine selv. Tvungent vergemål kalles fratakelse av rettslig handleevne. Når det opprettes vergemål vil personen beholde kontrollen over pengene og eiendelene sine, og vil selv kunne ta hånd om sine rettigheter så langt han eller hun klarer. Vergen skal hjelpe til med å ivareta interessene for, og supplere vergehaveren når vergehaveren ikke klarer seg selv. Likevel skal ikke vergen gjøre noe som vergehaveren motsetter seg, og skal alltid høre vergehaveren ved beslutninger av større betydning og når det ellers er naturlig. Vergen skal gi vergehaveren råd, veiledning og bistand når beslutninger skal tas.

Vergemålet kan omfatte personlige og økonomiske forhold, og vergens oppgave er hovedsakelig å disponere midler og ivareta rettigheter for vergehaveren. Praktisk bistand, omsorg og pleie er ikke omfattet av vergemålet.

Vergemålet skal tilpasses den enkeltes behov. Dette betyr at vergemålet ikke skal være mer omfattende enn det behovet vergehaver har for hjelp.

vergemal
testament

Samboer og Partner avtaler

Vi utarbeider skreddersydd samboer og partner avtaler uti fra deres ønsker og behov.

Testament

Et testament eller testamente (av latin testamentum, «bevitnelse») er et dokument som inneholder en fortegnelse av hva man vil skal skje med ens eiendeler etter at man er død. Gjennom testamentet kan man innenfor lovens begrensninger (eller arvingenes samtykke) bestemme at de legale arvereglene skal fravikes. Ettersom opprettelse av testament er en såvidt viktig beslutning, og det kan være fare for at det vil bli påberopt forfalskede testamenter etter at arvelateren er død, er det i de fleste land opprettet nokså strenge formregler som må være oppfylt for at testamentet skal anses gyldig. Er ikke disse reglene oppfylt, vil ikke testamentet ha noen virkning. Et testament kan som et selvstendig dokument skrives basert på innholdet i en fremtidsfullmakt.

testament

Vi støtter demensforskning

3% av inntektene går uavkortet til demensforskning