Fremtidsfullmakt

hva er en fremtidsfullmakt

Hva er en fremtidsfullmakt?

Hvorfor trenger man fremtidsfullmakt?

Unngår offentlig vergemål.

Det vil ikke være nødvendig å søke om samtykke fra Statsforvalteren til kjøp, salg, utleie, drift eller pantsetting av fast eiendom, løsøre, utlån, stifting av gjeld, gaver av større verdi og arveforskudd mm.

Lovens ordning med fremtidsfullmakter legger til rette for å bestemme selv hvordan sine eiendeler og verdier skal forvaltes når en selv ikke er i stand til det. Fremtidsfullmakt kan også inneholde føringer om fremtidig pleie og levevilkår.

Behov for fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt er noe alle trenger uavhengig av alder og livssituasjon.

Alle som ønsker å legge til rette egne interesser og forvaltning av verdier, uten offentlig vergemål, om noe skulle oppstå slik at man ikke lengre er samtykkekompetent. Dette kan være i forbindelse med  alderdom, ulykke, sykdom, og andre alvorlige hendelser. 

Vi er alle utsatt for at hendelser og ulykker kan ramme oss i hverdagen da vi er mer mobile og aktive noen sinne med en hektisk og stressende  hverdag.  Alvorlige sykkel og trafikkulykker er dessverre daglige nyheter, og vi hører til stadighet at mennesker vi aldri skulle tro blir utsatt for hjerte og hjerneslag, og andre alvorlige sykdommer. Ingen har garanti for at ikke en alvorlig hendelse kan skje!  Fremtidsfullmakt er derfor noe alle trenger uavhengig av alder og livssituasjon.

Når man nærmer seg pensjonsalder  er det også en fin anledning å gjennomgå livssituasjon og planlegge for fremtiden.

Dersom man er  i faresonen for å utvikle demens og/eller bli sykehjemstrengene.

Er Fremtidsfullmakt det riktige for meg?

En av fordelene med fremtidsfullmakt er at fullmaktsgiver selv kan stille premissene på hvordan vedkommende ønsker å bli representert, når tiden er inne uten at offentlige representanter involveres.

For mange eldre kan det være en fordel å utarbeide en fullmakt til en fortrolig person til å styre bank, regninger og andre praktiske gjøremål som gjelder før Fremtidsfullmakten trer i kraft. Denne kan utarbeides parallelt med fremtidsfullmakt.

Et testament kan utarbeides i samme dokument som Fremtidsfullmakten, eller som et selvstendig dokument basert på innholdet i Fremtidsfullmakten.

En utvidet Fremtidsfullmakt kan også inneholde avtalemessige disposisjoner mellom ektefelle og samboer/partner.

Fremtidsfullmakt kan inneholde blant annet

 • Føringer til fremtidig pleie og levevilkår
 • Økonomiske og personlige forhold
 • Representasjon ovenfor myndigheter.
 • Betaling av regninger knyttet til bolig og annet.
 • Overføring og salg av bolig.
 • Disponering av konti og verdipapirer.
 • Rett til å dele ut gaver.
 • Større gaver og forskudd på arv.

Når trer fullmakten i kraft?

 • Opp til fullmaktsgiver.
 • Erklæring fra lege at man ikke lenger kan ivareta sine interesser.
 • Når fullmaktsgiver er ikke lenger samtykkekompetent.
 • Krever stadfestelse fra Statsforvalteren.

Ufordringer med fremtidsfullmakter

 • Strenge formkrav. Ved underkjennelse hos  Statsforvalteren er det ikke mulig å få opprettet fremtidsfullmakt i ettertid.
 • Finne gode løsninger med fullmektig(er) og rapportering.
 • Stor kompleksitet i familieforhold, verdier, næring og eiendom.
 • Skape en fremtidig løsning som står seg også når fullmaktsgiver faller bort.
 • Habile vitner. Kan ikke være tilgodesett eller nærstående med fullmektigen(e).

Lage fremtidsfullmakt selv?

Finnes mange utgaver på nettet som kan brukes. Helt greit om det er en gjenlevende forelder og et barn som skal representere.

Ved mer kompleksitet med større verdier, hus og hytter, aksjer, næringsinteresser og eiendom, ny ektefelle, samboer/partner, barn, særkullsbarn krever det profesjonell kompetanse og erfaring til å utarbeide en plan og fullmakter som i fremtiden vil fungere etter hensikter og formål.

Hensikten med fremtidsfullmakt er å ivareta fullmaktsgiver sine interesser uten offentlig vergemål, og baserer seg i stor grad på tillitt.  

I Tryggfremtiden bestreber vi oss på å finne den for rette løsningen for deg som fullmaktsgiver, slik at dine interesser blir best ivaretatt etter ditt ønske.

Husk at dersom fremtidsfullmakt blir underkjent av Statsforvalteren på grunn av formkrav eller andre feil, er det ikke mulig å få den godkjent i etterkant!

Krav til fullmaktsgiver / samtykkekompetanse

Samtykkekompetanse betyr at en person kan ta egne avgjørelser og forstå konsekvensene av egne valg. En person som mangler samtykkekompetanse, kan fort bli påvirket til å gjøre noe han eller hun ikke forstår konsekvensen av.

I utgangspunktet bestemmer den enkelte over seg selv og livet sitt. Å ha samtykkekompetanse innebærer at en person blant annet har evne til å
resonnere og vurdere alternativer uttrykke troverdige valg som er holdbare over tid samt forstå konsekvensen av sine valg.

Strenge formkrav ved opprettelse

Må ha to habile vitner over 18 år som skal signere samtidig med fullmaktsgiver, eller fullmaktsgiver vedkjenner sin underskrift.

Vitnene må kunne gå god for at fullmaktsgiver er i stand til å forstå virkningene av fullmakten og at det ikke foreligger tvang.

Vitnene trenger ikke vite innholdet, men at det er en fremtidsfullmakt som opprettes.

Krav til samtidighet. Det vil si at begge vitnene må være tilstede og signerer når fullmaktsgiver underskriver, eller vedkjenner seg sin underskrift.

Svært viktig at innhold, formål, hensikt og formkrav er i henhold til lover og regelverk.

En fremtidsfullmakt er en fullmakt til en eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiver på grunn av alderdom, ulykke, sykdom eller andre uforutsette hendelser, herunder demens , eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områder som omfattes av fullmakten. En legaldefinisjon fremgår av Vergemålsloven § 78

Vi støtter demensforskning

3% av inntektene går uavkortet til demensforskning